ZARZĄD

STOWARZYSZENIA ENERGETYKA BEZPIECZNA

zaprasza członków stowarzyszenia na

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Energetyka Bezpieczna

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 09.12.2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie przy ulicy Bociana 17.

Program Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  2. Przedstawienie kandydatur i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
  4. Dyskusja na temat kierunków i strategii rozwoju stowarzyszenia oraz planowanych działań zmierzających do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
  5. Wolne wnioski i uwagi.
  6. Zamknięcie Zebrania.