Bezpieczeństwo w energetyce

Organizacja prac oraz eksploatacja
urządzeń energetycznych
w praktyce

Hotel Zamek
Baranów Sandomierski
28-29 września 2022 r.

Świadomy i wykształcony pracownik
to podstawa bezpieczeństwa
pracy w energetyce

Pracodawca ma obowiązek zatrudniać pracowników mających odpowiednie kwalifikacje lub potrzebne umiejętności. Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku są ustalane w przepisach prawa. Np. ustawa Prawo energetyczne nakłada obowiązek posiadania świadectw kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

„Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Zmieniające się przepisy, rozwój technologii, różne zasady organizacji pracy w zależności od poziomu inwestycji w bezpieczeństwo, to wszystko powoduje, że pracownicy powinni być regularnie szkoleni. Czasami jest to wymóg prawny (np. szkolenia okresowe bhp), ale w innych sytuacjach lekceważenie tej sposobności do podnoszenia świadomości pracowników może stanowić przyczynek do wzrostu wypadkowości, a w najlepszym przypadku, do powstawania zwiększonej ilości zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Większa świadomość wskazuje na poprawne z punku widzenia technologii wykonywanie określonej pracy, co w konsekwencji wpływa na jakość wyrobu lub usługi i jest w efekcie korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Osoby, które co 5 lat przystępują do egzaminu w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do prowadzenia prac eksploatacyjnych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych, powinny przed egzaminem uzupełnić wiedzę z tego zakresu. Te kilka lat od ostatniego egzaminu zawsze jest „bogate” w zmiany przepisów i zasad dotyczących tych prac. Często rutyna i niezmienność warunków pracy na stanowisku, brak szkoleń powodują, że pracownik nie ma świadomości o ewentualnych zmianach.

Warto więc brać udział w szkoleniach i innych formach uzyskania lub uzupełniania wiedzy. Jeśli masz taką potrzebę, sprawdź nasze propozycje.

Nasze propozycje warte uwagi

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

W książce omówiono zasady działania, rodzaje zagrożeń i sposoby ochrony ludzi i urządzeń elektroenergetycznych przy ich obsłudze, w tym oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrona przed szkodliwym promieniowaniem i zagrożenia związane z występowaniem elektryczności statycznej.

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego jednego z działów energetyki, tzn. energetyki gazowej, a szerzej gazownictwa.

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło zwanych urządzeniami cieplno-mechanicznymi.

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik.

Biorąc pod uwagę wszechstronne korzyści wynikające z rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, nasze wydawnictwo przygotowało pełny zestaw fachowej wiedzy w tym zakresie. Niniejszy poradnik nie ma obecnie odpowiednika na rynku wydawniczym.