Statut

Statut STOWARZYSZENIA ENERGETYKA BEZPIECZNA

 
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE ENERGETYKA BEZPIECZNA, zwane w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych o podobnym celu działania.

§ 5

5.1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

5.2 Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 


ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Cele stowarzyszenia to:

6.1. inicjowanie, propagowanie i rozwijanie postaw działań sprzyjających bezpieczeństwu pracy w energetyce, ochronie zdrowia pracowników, środowiska naturalnego oraz technicznemu bezpieczeństwu pracy, w tym przy eksploatacji urządzeń energetycznych;

6.2. prowadzenie badań w zakresie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii i paliw, a także w zakresie energooszczędnych inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

6.3. popieranie i promowanie nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań we wszystkich specjalnościach użytkowania energii i paliw oraz w dziedzinach pokrewnych;

6.4. promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych;

6.5. propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska;

6.6. rozpowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań z zakresu użytkowania energii;

6.7. poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia w zakresie nowych technologii i procedur w obszarze bezpieczeństwa pracy w energetyce; ochronie zdrowia pracowników i środowiska naturalnego; eksploatacji urządzeń energetycznych; energooszczędnych inwestycji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii; nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań w przedmiocie użytkowania energii, paliw i dziedzinach pokrewnych.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

7.1. popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w energetyce oraz o technicznym bezpieczeństwie pracy, zwłaszcza wśród młodzieży i we współpracy ze szkołami;

7.2. prowadzenie doradztwa, rzeczoznawstwa, przekazywanie informacji naukowo-technicznych;

7.3. organizowanie sympozjów, narad i spotkań specjalistycznych;

7.4. opracowywanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych i ergonomicznych ograniczających możliwość powstania zagrożeń dla pracowników w zakładach pracy i społecznościach lokalnych;

7.5. opracowywanie bilansów energetycznych obiektów, zakładów oraz urządzeń mających na celu zmniejszenie energochłonności poprzez wykorzystanie nowoczesnych urządzeń energetycznych;

7.6. opracowywanie programów, projektów, planów założeń zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło dla gmin, miast i osiedli;

7.7. wykonywanie badań i pomiarów;

7.8. opracowywanie systemów energetycznych i koncepcji doboru energooszczędnych urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną;

7.9. organizowanie szkoleń oraz wyjazdów integracyjno-szkoleniowych w kraju i za granicą dla członków stowarzyszenia.

§ 8

8.1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.

8.2. Zysk osiągnięty z prowadzonej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

8.3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

8.3.1.  11.Z drukowanie gazet;

8.3.2.  12.Z pozostałe drukowanie;

8.3.3.  13.Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

8.3.4.  20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji;

8.3.5.  19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

8.3.6.  61.Z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

8.3.7.  62.Z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

8.3.8.  91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

8.3.9.  99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

8.3.10.  11.Z wydawanie książek;

8.3.11.  12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);

8.3.12.  13.Z wydawanie gazet;

8.3.13.  14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

8.3.14.  19.Z pozostała działalność wydawnicza;

8.3.15.  29.Z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

8.3.16.  01.Z działalność związana z oprogramowaniem;

8.3.17.  09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

8.3.18.  12.Z działalność portali internetowych;

8.3.19.  99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie infolinii, gdzie indziej niesklasyfikowana;

8.3.20. 22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

8.3.21.  12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

8.3.22.  20.B pozostałe badania i analizy techniczne;

8.3.23.  19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

8.3.24.  11.Z działalność agencji reklamowych;

8.3.25.  12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

8.3.26.  12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

8.3.27.  12.C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

8.3.28.  12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

8.3.29.  20.Z badanie rynku i opinii publicznej;

8.3.30.  30.Z działalność związana z tłumaczeniem;

8.3.31.  90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

8.3.32.  30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

8.3.33.  99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

8.3.34.  59.A nauka języków obcych;

8.3.35.  59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

8.3.36.  60.Z działalność wspomagająca edukację.

 


RODZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9

Stowarzyszenie posiada członków:

9.1.  członków zwyczajnych;

9.2.  członków wspierających;

9.3.  członków honorowych.

§ 10

10.1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

10.2.  Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 11

11.1.  Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

11.2.  Warunkiem uzyskania statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest przedstawienie pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, złożenie deklaracji członkowskiej oraz akceptacja kandydatury przez Zarząd dokonana w formie uchwały.

11.3.  Członkostwo Stowarzyszenia nabywane jest z chwilą podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia jednomyślnej uchwały o akceptacji kandydatury.

11.4.  Zarząd jest zobowiązany do podjęcia uchwały w przedmiocie akceptacji bądź odmowy akceptacji nowego członka w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dwóch rekomendacji oraz deklaracji członkowskiej.

§ 12

Członkowie zwyczajni stowarzyszenia zobowiązani są:

12.1.  brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji celów Stowarzyszenia;

12.2.  dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

12.3.  przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

12.4.  opłacać składki członkowskie.

§ 13

Członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają prawo:

13.1.  uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu;

13.2.  wybierać i być wybierani do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

13.3.  wyrażać opinie oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 14

14.1.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14.2.  Warunkiem uzyskania statusu członka wspierającego jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz akceptacja kandydatury przez Zarząd.

14.3.  Członkostwo wspierające Stowarzyszenia nabywane jest z chwilą podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia jednomyślnej uchwały o akceptacji kandydatury.

14.4.  Zarząd jest zobowiązany do podjęcia uchwały w przedmiocie akceptacji bądź odmowy akceptacji nowego członka wspierającego w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji członkowskiej.

§ 15

Członkowie wspierający Stowarzyszenia zobowiązani są do:

15.1.  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji celów Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd;

15.2.  realizacji deklarowanej pomocy na rzecz celów Stowarzyszenia;

15.3.  dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

15.4.  przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo do:

16.1.  uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu;

16.2.  wyrażania opinii oraz zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 17

17.1.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

17.2.  Warunkiem uzyskania statusu członka honorowego jest podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu lub 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

17.3.  Uchwała wskazana w 17.2 podejmowana jest większością 2/3 głosów.

17.4.  Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nabywane jest z chwilą podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.

§ 18

Członkowie honorowi Stowarzyszenia zobowiązani są do:

18.1.  dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:

19.1.  uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu;

19.2.  wyrażania opinii oraz zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 20

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

20.1.  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej w formie pisemnej Zarządowi;

20.2.  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną;

20.3.  pozbawienia statusu członka zwyczajnego lub wspierającego na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia z uwagi na zaleganie z zapłatą składek za 12 miesięcy;

20.4.  pozbawienia statusu członka zwyczajnego lub wspierającego na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia z uwagi na brak aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie uchwał Walnego Zebrania Członków lub Zarządu, działanie na szkodę Stowarzyszenia. Od uchwały pozbawiającej członkostwa przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia uchwały. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa jest ostateczna;

20.5.  pozbawienia statusu członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów z uwagi na brak wykonywania obowiązku wskazanego w 18.1 niniejszego statutu.

 


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21

Organami Stowarzyszenia są:

21.1.  Walne Zebranie Członków;

21.2.  Zarząd;

21.3.  Komisja Rewizyjna.

§ 22

22.1.  Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów.

22.2.  Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów.

22.3.  Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

22.4.  Nie można pełnić jednocześnie funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

22.5.  W przypadku śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej bądź rezygnacji z pełnionej funkcji, pozostali członkowie danego organu wybierają spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia dodatkowego członka.

22.6.  W przypadku śmierci członka Zarządu bądź rezygnacji z pełnionej funkcji, w sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy, członek Zarządu jest powoływany spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia jednomyślną uchwałą Komisji Rewizyjnej.

22.7.  Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybrany w sposób wskazany w 22.5 oraz 22.6 pełni funkcję do końca kadencji organu, do którego został wybrany.

§ 23

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

23.1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

23.2.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

23.2.1.  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni stowarzyszenia;

23.2.2.  z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

23.3.  O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Stowarzyszenia są zawiadamiani na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków listownie lub poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej: sebkrakow.pl

§ 24

24.1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

24.2.  Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

24.3.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku, w terminie wskazanym przez Zarząd Stowarzyszenia.

24.4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

24.4.1.  z własnej inicjatywy;

24.4.2.  na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

24.5.  Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wskazanego w 24.4.2.

24.6.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym w sposób zgodny z zapisami art. 10 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713).

§ 25

Jeżeli nic innego nie wynika ze szczególnych postanowień statutu, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały są podejmowane bez względu na liczbę członków obecnych uprawnionych do głosowania. Członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu ma prawo głosowania poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone w formie pisemnej.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

26.1.  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

26.2.  wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w 22.5 i 22.6 niniejszego statutu;

26.3.  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

26.4.  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych Stowarzyszenia;

26.5.  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

§ 27

ZARZĄD

27.1.  Zarząd składa się od 1 do 5 członków.

27.2.  Jeżeli nic innego nie wynika ze szczególnych postanowień niniejszego statutu uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczny głosów decyduje głos Prezesa. Uchwały są podejmowane bez względu na liczbę członków obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

28.1.  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

28.2.  realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

28.3.  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

28.4.  planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

28.5.  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

28.6.  przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

28.7.  zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

28.8.  ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 29

W przypadku Zarządu jednoosobowego do działania w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do działania w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie: Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu.

§ 30

KOMISJA REWIZYJNA

30.1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

30.2.  Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków.

30.3.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz do roku.

30.4.  Jeżeli nic innego nie wynika ze szczególnych postanowień niniejszego statutu, Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Uchwały są podejmowane bez względu na liczbę członków obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

31.1.  kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;

31.2.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych;

31.3.  udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia;

31.4.  wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków do Walnego Zebrania Członków.

 


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

§ 32

32.1.  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

32.1.1.  składki członkowskie;

32.1.2.  darowizny, zapisy i spadki;

32.1.3.  dochody z aukcji, kwest i imprez publicznych oraz prywatnych;

32.1.4.  dotacje i subwencje;

32.1.5.  dochody z działalności gospodarczej;

32.1.6.  dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych;

32.1.7.  dochody z odpłatnej działalności statutowej.

32.2.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia należą do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

 


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Statut Stowarzyszenia może zostać zmieniony w każdym czasie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 34

Stowarzyszenie może zostać rozwiązane w każdym czasie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 35

35.1.  W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna, w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków jednomyślną, pisemną uchwałą wyznacza Likwidatora Stowarzyszenia.

§ 36

36.1.  Statut[*] sporządzono i podpisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach.

36.2.  W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz inne przepisy prawa regulujące działalność stowarzyszeń.

[*] Przyjęty uchwałą nr 4/12/20 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Energetyka Bezpieczna w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia z dnia 9 grudnia 2020 r.