RODO

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna  z siedzibą w Krakowie (31-231) przy ul. Bociana 17, zwane dalej SEB.
  2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SEB, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), polegający na prowadzeniu korespondencji z osobami ją kierującymi i/lub załatwieniu zgłaszanych przez nie spraw, a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz SEB usługi niezbędne do realizacji ww. celów, w tym usługi prawne oraz dostawcom systemów informatycznych.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez SEB.
  5. SEB wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail odo@sebkrakow.pl w  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych SEB prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu  oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez SEB w celu prowadzenia korespondencji, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez SEB będzie skutkować niemożliwością prowadzenia korespondencji i/lub załatwienia sprawy.