Od 1 stycznia 2024 zmiana wysokości opłat za egzamin

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa wysokość opłaty za sprawdzenie kwalifikacji dla osób obsługujących urządzenia, instalacje i sieci energetyczne. Zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, za sprawdzenie kwalifikacji pobierane są opłaty od osób kierujących wnioski o stwierdzenie kwalifikacji [art. 54 ust. 4].

Wysokość opłat została określona w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022, poz. 1392). Opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku [§ 14 ust. 1].

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników została ustalona w wysokości 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł [rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1893)].

Z powyższych wynika, że wysokość opłaty egzaminacyjnej w roku 2023 będzie wynosić:

od 1 stycznia 2024 r.424,20
od 1 lipca 2024 r.430 zł

Należy pamiętać, że opłaty dokonujemy za każdy złożony wniosek.

W razie negatywnego wyniku egzaminu osoba zainteresowana może ponownie przystąpić do egzaminu po złożeniu wniosku oraz ponownym uiszczeniu opłaty.