Rewolucja w „świadectwach kwalifikacyjnych”?

Konieczność stworzenia ram prawnych określających zmianę zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci zaszła w związku z systemową zmianą uregulowania zasad w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. W połowie lutego został opublikowany projekt rozporządzenia, który dotyczy szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Od 3 lipca 2021r. świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania. Świadectwa wydane do tej pory przez komisje kwalifikacyjne zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane (sprawdź w swoim świadectwie zapis: „Świadectwo jest ważne do dnia: … „), jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ostatni warunek dotyczy przypadków, gdy świadectwo w terminie ważności ma zapis: „bezterminowo”.

Wg projektu zmienić się może:

Zakres wykonywanych prac eksploatacyjnych

1) obsługi, mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci;
2) konserwacji, związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci;
3) remontów, związanych z usuwaniem usterek i awarii urządzeń, instalacji i sieci, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;
4) montażu i demontażu, niezbędnych do odpowiednio instalowania lub odinstalowania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci;
5) kontrolno-pomiarowym, niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci;
6) oględzin oraz oceny stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci.

Wymagania dotyczące wykształcenia

Wymagana będzie od kandydatów przedstawienie dokumentów potwierdzających wykształcenie odbycie co najmniej praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub u pracodawców w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, umożliwiającej nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

 

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

Zmieni się zakres informacji, które będzie zawierał wniosek. Obecne dane zostaną poszerzone o:

  • adres korespondencyjny, jeżeli jest inny od adresu zamieszkania,
  • adres poczty elektronicznej albo informacja o braku takiego adresu,
  • informacje posiadanych kwalifikacji wynikających z odbycia co najmniej praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub u pracodawców.
 
Komisja kwalifikacyjna

Doprecyzowane są:

  • wymagania dla członków Komisji kwalifikacyjnych,
  • sposób przeprowadzania egzaminów,
  • dokumentowanie i przechowywanie dokumentacji po egzaminie.

Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję egzaminu w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu mogą wypowiadać się w jego toku, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, w tym zabezpieczeniem przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich, oraz pod warunkiem możliwości identyfikacji osoby egzaminowanej.

Rodzaje urządzeń

Zmieniono rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją. Dokonano przede wszystkim uszczegółowienia i podziału obecnych urzadzeń w zalezności od np. podziału wysokości napięcia lub mocy. Np. w grupie 1 podzielono urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV, na trzy rodzaje urządzeń:

3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV i nie wyższym niż 30 kV;
4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 30 kV i nie wyższym niż 110 kV;
5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Podobnie dokonano podziału w niektórych urządzeń w pozostałych grupach.

Poszerzono grupę 1 o urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci elektroenergetycznej o mocy powyżej 10 KW, a grupę 2 o urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy powyżej 10 KW.

Świadectwa kwalifikacyjne

Rewolucyjnej zmianie uległ wzór świadectwa kwalifikacyjnego.  Określono jego dokładny rozmiar, rodzaj i wielkość czcionki oraz obowiązkową kolorystykę dla poszczególnych grup urządzeń.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, które na mocy zapisów ustawy Prawo energetyczne ma wydać Ministra Klimatu i Środowiska, jednak nie dłużej niż do dnia 2 lipca 2022 roku.

Dowiedz się więcej podczas szkolenia

Zapraszamy na szkolenie. podczas którego omówione zostaną proponowane zmiany w rozporządzeniu oraz postępy nad jego nowelizacją.