Już nie ma „bezterminowych” świadectw kwalifikacyjnych

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 843), przywraca ponownie  bezwarunkową terminowość świadectw kwalifikacyjnych. Od 3 lipca 2021r. świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania. Świadectwa wydane do tej pory przez komisje kwalifikacyjne zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane (sprawdź w swoim świadectwie zapis: „Świadectwo jest ważne do dnia: … „), jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ostatni warunek dotyczy przypadków, gdy świadectwo w terminie ważności ma zapis: „bezterminowo”.

Ustawa wprowadza możliwość dopuszczenia do wykonywania eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, pod nadzorem osoby uprawnionej, osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych:

  1. w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących zatrudnienia młodocianych,
  2. będące uczniami szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych,
  3. reprezentujące organy nadzoru,
  4. prowadzące specjalistyczne prace serwisowe.

Zasady wykonywania czynności eksploatacyjnych przez grupę osób wymienionych powyżej, powinny być określone  przez pracodawcę w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy.