Uprawnienia energetyczne – co to jest?

Ogólnie przyjęte określenie uprawnienia energetyczne to nic innego jak świadectwo kwalifikacyjne wydawane osobom, które eksploatują całą grupę urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w branży energetycznej.

Osoby obsługujące urządzenia, instalacje i sieci energetyczne musza posiadać uprawnienia energetyczne. Każdy kto konserwuje urządzenia, instalacje i sieci energetyczne również musi posiadać uprawnienia energetyczne. Montaż, remont czy modernizacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymaga potwierdzenia kwalifikacji w postaci uprawnień energetycznych. Wykonywanie czynności kontrolno-pomiarowych dopuszczalne jest tylko przez osoby posiadające uprawnienia energetyczne.

Jak więc widać świadectwo kwalifikacyjne, zwane popularnie uprawnieniami energetycznymi jest dokumentem niezbędnym, potwierdzającym posiadanie kwalifikacji do pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych.

Wymóg posiadania uprawnień energetycznych wynika z ustawy Prawo energetyczne, z dnia 10 kwietnia 1997 r. Między innymi artykuł 54 ust 1 tejże ustawy podaje wprost, że osoby, które w czasie swojej pracy wykonują czynności związane z obsługą urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych obowiązane są posiadać kwalifikacje odpowiednie do zakresu wykonywanych czynności potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez uprawnione komisje.