Od 1 stycznia 2017 r. zmiana opłaty za uprawnienia energetyczne


Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa wysokość opłaty za sprawdzenie kwalifikacji dla osób obsługujących urządzenia, instalacje i sieci energetyczne. Zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, za sprawdzenie kwalifikacji pobierane są opłaty od osób kierujących wnioski o stwierdzenie kwalifikacji [art. 54 ust. 4].

Wysokość opłat została określona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku [§ 14 ust. 2].

Od 1 stycznia 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników została ustalona w wysokości 2000 zł [rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456)]. Z powyższych wynika, że od 1 stycznia 2017 r. osoby składające wniosek o sprawdzenie kwalifikacji będą musiały wnieść opłatę w wysokości 200 zł. Należy pamiętać, że opłaty dokonujemy za każdy złożony wniosek.

W razie negatywnego wyniku egzaminu osoba zainteresowana może ponownie przystąpić do egzaminu po złożeniu wniosku oraz ponownym uiszczeniu opłaty.