Bezterminowe uprawnienia energetyczne


W obecnie obowiązującym stanie prawnym przepisy ustawy - Prawo energetyczne, przewidują występowanie w obrocie dwóch rodzajów świadectw kwalifikacyjnych, tj. świadectw bezterminowych oraz pięcioletnich świadectw terminowych. W roku 2011 na mocy zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1208), z dniem 30 października 2011 r. ustawodawca uchylił przepis art. 54 ust. 1 a ustawy Prawo energetyczne, przewidujący obowiązek sprawdzania kwalifikacji co pięć lat. Od tego momentu pojawiło się wiele wątpliwości związanych z ważnością posiadanych uprawnień energetycznych oraz otrzymywanych na nowo po przystąpieniu do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną.

Usunięcie zapisu o pięcioletnim okresie ważności świadectw kwalifikacyjnych wiele osób rozumiało jako automatyczne przekształcenie świadectw kwalifikacyjnych o pięcioletnim terminie ważności na bezterminowe. Prawo energetyczne wymienia jednak przypadki kiedy należy ponownie przystąpić do egzaminu i poddać się sprawdzeniu kwalifikacji:

– w razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji – w taki przypadku z wnioskiem o ponowny egzamin może wystąpić pracodawca, inspektor pracy, prezes URE oraz inny organ właściwy w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią;

– w przypadku gdy osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji energetycznych posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, ale w ciągu kolejnych pięciu lat nie zajmowała się ich eksploatacją – wówczas z wnioskiem występuje pracodawca;

– pracodawca, który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji lub sieci, również ma obowiązek wystąpić z wnioskiem do komisji kwalifikacyjnej o ponowne sprawdzenie kwalifikacji;

– osoby świadczące usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - w takim przypadku należy odnowić uprawnienia energetyczne poprzez przystąpienie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje co pięć lat.

Jak wynika z powyższego, czasami zdarzają się sytuacje, że ponowny egzamin może odbyć się w okresie krótszym niż pięcioletni np. w sytuacji modernizacji urządzeń.

W informacji o powoływaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisji kwalifikacyjnych ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych zawarte jest stanowisko i wytyczne Prezesa URE na temat wydawania przez Komisje kwalifikacyjne świadectw bezterminowych.

Warto więc pamiętać, że Komisja kwalifikacyjna jest uprawiona do wydania bezterminowego świadectwa kwalifikacyjnego wyłącznie w przypadku, gdy dysponuje materiałem dowodowym (dokumentami, zaświadczeniami itd.), pozwalającym na jednoznaczne przyjęcie, iż wobec osoby przystępującej do egzaminu nie zachodzą przesłanki uzasadniające wydanie świadectwa terminowego. W przypadku braku takiej pewności Komisja zawsze wyda świadectwo terminowe.